*Vaksinasyon woutin yo se vaksen tout timoun ki nan laj 0 à 1 an dwe pran pou pwoteje yo kont divès maladi tankou:  Polio, lawoujòl,varyòl, tibèkiloz, ak lòt ankò. Epoutan, timoun kap viv nan zòn riral yo, tankou Seksyon kominal Makari, ki nan komin Marigo, depatman Sidès pa gen chans pran dòz vaksen yo. Danise Davide LEJUSTAL ap prezante nou yon repòtaj sou sijè sa*

Jean CorvingtonJean Corvington

Jean Corvington